Kim jesteśmy?

ŚWIECCY KONSEKROWANI

Wspólnotę Chrystusa Odkupiciela Człowieka od jej założenia w 1960 roku tworzyli świeccy konsekrowani, czyli osoby samotne, żyjące w świecie tak, jak wszyscy inni, a zarazem praktykujące tak zwane trzy rady ewangeliczne.

Świeccy konsekrowani, tak jak osoby zakonne, składają potrójny ślub - życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, by w ten sposób naśladować Chrystusa. Jednak świeccy konsekrowani nie mieszkają w klasztorach, oddzieleni od świata i jego spraw, ale w normalnych mieszkaniach. Wykonują pracę zawodową, zajmują się działalnością twórczą bądź polityczną, aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym. Dziś osobami świeckimi konsekrowanymi we Wspólnocie są zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Do Wspólnoty może być przyjęta każda katoliczka i każdy katolik stanu wolnego, posiadający pragnienie oddania się Bogu w świeckim życiu konsekrowanym. Powinna ich cechować równowaga psychiczna, samodzielność myślenia i działania, duch ofiary, umiejętność życia we wspólnocie.

Życie ślubem czystości, ubóstwa i posłuszeństwa stawia szczególne wymagania osobom konsekrowanych, ponieważ łączy się z wyrzeczeniem założenia rodziny. Śluby to wielki dar miłości Boga dla osoby konsekrowanej i dla Kościoła i łączy się ze szczególnym powołaniem. Śluby to wielki dar Boga, ale też i zadanie, i dlatego złożenie ślubów wieczystych poprzedza kilkuletnia formacja.


- kandydatura trwa od 0,5 do 1 roku i przynależy do formacji początkowej. Jest to okres odczytania swego powołania do świeckiego życia konsekrowanego oraz odnalezienia się w duchowości naszej Wspólnoty.

- próba trwa od 2 do 3 lat. Zaczyna się odnowieniem przyrzeczeń Chrztu św. i oddaniem się Matce Bożej, co jest podstawą do dalszego rozwoju. Formacja obejmuje:
*wdrażanie w praktykę życia według trzech rad ewangelicznych
*zapoznanie się z Konstytucją pod kątem życia według niej
*regularne spotkania z osobą odpowiedzialną za formację
*udział w comiesięcznych spotkaniach Wspólnoty i kilkudniowych rekolekcjach latem
*rozwój modlitwy osobistej

- okres ślubów czasowych trwa 5 lat. Jest to czas sprawdzenia, czy dana osoba pogłębia swoją więź z Bogiem przez modlitwę, korzystanie z sakramentów, czy potrafi żyć zgodnie z Ewangelią i radami ewangelicznymi.

- okres formacji ciągłej trwa od złożenia ślubów wieczystych do końca życia. Jest to zwykle czas osiągania wyższych kwalifikacji w pracy zawodowej, działalności społecznej bądź we Wspólnocie. To także czas przeżywania różnego rodzaju wyzwań i trudności, stresów i oczyszczeń, ale zarazem doświadczania satysfakcji i zadowolenia z osiągnięć. Wreszcie to czas przejścia na emeryturę i osiągnięcie wieku podeszłego z wszystkimi jego blaskami i cieniami.

W tych wszystkich etapach życia Wspólnota Chrystusa Odkupiciela Człowieka stara się osobom konsekrowanym udzielać duchowej pomocy i wsparcia.Konsekrowani świeccy po złożeniu ślubów wieczystych uświęcają się między innymi poprzez codzienne pełne uczestnictwo we Mszy św., codzienną adorację Najśw. Sakramentu i modlitwę brewiarzową.


KRĘGI

Założyciel Wspólnoty Chrystusa Odkupiciela Człowieka, ks. Witold Kacz, od samego początku istnienia wspólnoty pragnął, by Kręgi skupiały katolików dążących do uświęcenia siebie, swoich rodzin i środowisk, w których żyją. Obecnie obok świeckich konsekrowanych do Wspólnoty należą osoby samotne skupione w Kręgach, małżonkowie w Kręgu Małżeństw oraz Sympatycy.

Kręgi - skupiają osoby pragnące żyć radą ewangeliczną czystości. Nie jest wymagane składanie ślubów wieczystych, lecz profesja czasowa, poprzez którą osoba z Kręgów zobowiązuje się do zachowania rady ewangelicznej.


KRĄG MAŁŻEŃSTW

- jak sama nazwa wskazuje, skupia małżonków katolickich, pragnących uświęcić się w zwykłym życiu małżeńskim i rodzinnym. Również małżonkowie pragną żyć duchem trzech rad ewangelicznych, do czego zobowiązują się przez złożenie przyrzeczeń. Małżonkowie z Kręgu małżeństw dążą do uświęcenia w rodzinie poprzez podtrzymywanie więzi małżeńskiej, wychowanie dzieci, obowiązki rodzinne, pracę zawodową itp. W związku z tym poświęcają mniej czasu modlitwie - jedna, dwie Msze św. tygodniowo, krótsza liturgia godzin. Dążą do umocnienia miłości małżeńskiej i rodzinnej.

Konkretne życie duchem rady ewangelicznej czystości dla małżonków oznacza, iż zachowują oni czystość w ramach stanu małżeńskiego. W przełożeniu na język praktyki idzie o to, by para małżonków dbała przede wszystkim o umacnianie wzajemnej miłości, zgodnie z Hymnem o miłości św. Pawła: " Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest..." (Kor, 13). Z tym łączy się dbałość o zachowanie katolickiej etyki małżeńskiej.

Życie w duchu ubóstwa polega na zachowaniu prymatu wartości duchowych nad materialnymi, tak by świat rzeczy nie zapanował nad nami. "Więcej znaczy być - niż mieć." Z drugiej strony dbamy o zapewnienie odpowiednich warunków życia dla rodziny poprzez pracę zawodową i dlatego kładziemy nacisk na zdobywanie wykształcenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i aktywność zawodowo-społeczną.

Natomiast życie duchem posłuszeństwa rozumiemy jako odczytywanie woli Bożej i postępowanie zgodnie z nią. Żyjąc w świecie, staramy się kierować naszymi sprawami zgodnie z wolą Bożą, by w ten sposób oddać Mu chwałę i uświęcać świat niejako od wewnątrz.


SYMPATYCY

- tworzą grupę osób luźniej związanych ze Wspólnotą Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Przychodzą na comiesięczne spotkania wspólnoty, gdzie biorą udział w odmawianiu liturgii godzin, adoracji Najśw. Sakramentu, Mszy św. a następnie w spotkaniu modlitewno-formacyjnym. Żyjąc duchowością Wspólnoty Chrystusa Odkupiciela Człowieka, nie są zobowiązani do składania ani ślubów, ani też przyrzeczeń.

Sympatykami mogą być nie tylko osoby samotne, ale również małżonkowie. Sympatycy poprzez modlitwę pogłębiają swoją wieź z Chrystusem. Są cenni dla wspólnoty. Zawsze mogą podjąć wezwanie Chrystusa i podjąć bardziej systematyczną formację przygotowującą do wstąpienia do Kręgów.

Osoby przynależące do Kręgów oraz Sympatycy czerpią z bogatej duchowości Wspólnoty Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Na etapie przygotowania do życia według ducha trzech rad ewangelicznych i ośmiu błogosławieństw przechodzą przez formację wstępną podobną do tej, jaka dotyczy osób świeckich konsekrowanych. Ponieważ jednak nie składają ślubów wieczystych, okres formacji może być zasadniczo krótszy.